top of page

P R I V A T E    S T U D I O    R E S I D E N C E   |  T R I B E C A

 

TRIBECA STUDIO . DETAILS
TRIBECA STUDIO . KITCHEN
TRIBECA STUDIO . TABLESCAPES
TRIBECA STUDIO . KITCHEN AND BRASS
TRIBECA . LIVING ROOM DETAIL CHERRY
TRIBECA STUDIO . BEDROOM
TRIBECA . DETAIL SHOT
TRIBECA STUDIO . BEDROOM
TRIBECA STUDIO .  BATHROOM
TRIBECA STUDIO .  BATHROOM
TRIBECA STUDIO . DETAILS
TRIBECA LIVING ROOM DETAILS
TRIBECA DINING DETAILS
TRIBECA BATHROOM

.

PHOTO CREDIT: ADELE GODFREY

bottom of page